سطح سختی و دشواری درس های آزمون سراسری سال ۹۶

سطح سختی و دشواری درس های آزمون سراسری سال ۹۶

تحلیل کنکور ۹۶ تجربی

سطح دشواری کنکور تجربی ۹۶

سطح دشواری کنکور ۹۶

تحلیل فیزیک کنکور ۹۶

سطح دشواری کنکور ریاضی ۹۶

تحلیل کنکور ریاضی ۹۶

سطح کنکور تجربی ۹۶

کنکور تجربی ۹۶ چطور بود ؟

این مقایسه احساس و استنباط دانش آموزان را مشخص می کند . سطح دشواری واقعی پس از تصحیح همه ی برگه ها و اعلام نتایج رسمی مشخص خواهد شد.

این نتایج بر اساس احساس و استنباطی است که دانش آموزان در صفحه ی شخصی خود اعلام کرده اند .

کنکور تجربی ۹۶

۷۸ درصد از دانش آموز های امسال درس فیزیک را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

در صورتی که پارسال ۶۲ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس فیزیک نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس فیزیک در مقایسه با پارسال دشوارتر است

۷۴ درصد از دانش آموز های امسال درس معارف را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

در صورتی که پارسال ۵۷ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس معارف نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس معارف در مقایسه با پارسال دشوارتر است

۶۲ درصد از دانش آموز های امسال درس زبان انگلیسی را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

در صورتی که پارسال ۷۷ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس زبان انگلیسی نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس زبان انگلیسی در مقایسه با پارسال ساده تر است

۵۷ درصد از دانش آموز های امسال درس شیمی را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

در صورتی که پارسال ۸۱ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس شیمی نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس شیمی در مقایسه با پارسال ساده تر است

۴۸ درصد از دانش آموز های امسال درس عربی را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

در صورتی که پارسال ۲۷ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس عربی نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس عربی در مقایسه با پارسال دشوارتر است

۴۵ درصد از دانش آموز های امسال درس زیست‌شناسی را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

در صورتی که پارسال ۵۷ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس زیست‌شناسی نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس زیست‌شناسی در مقایسه با پارسال ساده تر است

۳۰ درصد از دانش آموز های امسال درس ادبیات را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

پارسال نیز ۲۰ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس ادبیات نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس ادبیات در مقایسه با پارسال دشوارتر است

۲۵ درصد از دانش آموز های امسال درس زمین‌شناسی را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

پارسال نیز ۳۵ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس زمین‌شناسی نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس زمین‌شناسی در مقایسه با پارسال ساده تر است

۱۷ درصد از دانش آموز های امسال درس ریاضی را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

در صورتی که پارسال ۵۱ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس ریاضی نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس ریاضی در مقایسه با پارسال ساده تر است

کنکور ریاضی ۹۶

۸۶ درصد از دانش آموز های امسال درس فیزیک را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

در صورتی که پارسال ۶۵ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس فیزیک نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس فیزیک در مقایسه با پارسال دشوارتر است

۷۰ درصد از دانش آموز های امسال درس معارف را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

در صورتی که پارسال ۳۸ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس معارف نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس معارف در مقایسه با پارسال دشوارتر است

۴۱ درصد از دانش آموز های امسال درس ریاضی را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

در صورتی که پارسال ۶۶ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس ریاضی نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس ریاضی در مقایسه با پارسال ساده تر است

۳۹ درصد از دانش آموز های امسال درس ادبیات را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

پارسال نیز ۳۰ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس ادبیات نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس ادبیات در مقایسه با پارسال همسطح می باشد .

۳۹ درصد از دانش آموز های امسال درس عربی را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

پارسال نیز ۴۴ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس عربی نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس عربی در مقایسه با پارسال همسطح می باشد .

۳۱ درصد از دانش آموز های امسال درس زبان انگلیسی را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

در صورتی که پارسال ۵۲ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس زبان انگلیسی نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس زبان انگلیسی در مقایسه با پارسال ساده تر است

۲۶ درصد از دانش آموز های امسال درس شیمی را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

در صورتی که پارسال ۷۱ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس شیمی نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس شیمی در مقایسه با پارسال ساده تر است

کنکور انسانی ۹۶

۷۱ درصد از دانش آموز های امسال درس معارف را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

پارسال نیز ۶۹ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس معارف نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس معارف در مقایسه با پارسال همسطح می باشد .

۶۴ درصد از دانش آموز های امسال درس فلسفه‌ و منطق را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

در صورتی که پارسال ۷۶ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس فلسفه‌ و منطق نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس فلسفه‌ و منطق در مقایسه با پارسال ساده تر است

۶۳ درصد از دانش آموز های امسال درس زبان انگلیسی را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

در صورتی که پارسال ۷۴ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس زبان انگلیسی نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس زبان انگلیسی در مقایسه با پارسال ساده تر است

۵۶ درصد از دانش آموز های امسال درس ادبیات اختصاصی را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

در صورتی که پارسال ۴۱ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس ادبیات اختصاصی نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس ادبیات اختصاصی در مقایسه با پارسال دشوارتر است

۵۵ درصد از دانش آموز های امسال درس عربی اختصاصی را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

پارسال نیز ۵۵ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس عربی اختصاصی نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس عربی اختصاصی در مقایسه با پارسال همسطح می باشد .

۵۴ درصد از دانش آموز های امسال درس ریاضی را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

پارسال نیز ۵۲ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس ریاضی نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس ریاضی در مقایسه با پارسال همسطح می باشد .

۵۰ درصد از دانش آموز های امسال درس تاریخ و جغرافیا را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

پارسال نیز ۵۷ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس تاریخ و جغرافیا نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس تاریخ و جغرافیا در مقایسه با پارسال همسطح می باشد .

۴۹ درصد از دانش آموز های امسال درس علوم اجتماعی را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

در صورتی که پارسال ۷۱ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس علوم اجتماعی نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس علوم اجتماعی در مقایسه با پارسال ساده تر است

۴۶ درصد از دانش آموز های امسال درس روان‌شناسی را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

در صورتی که پارسال ۲۶ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس روان‌شناسی نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس روان‌شناسی در مقایسه با پارسال دشوارتر است

۴۴ درصد از دانش آموز های امسال درس ادبیات را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

پارسال نیز ۳۹ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس ادبیات نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس ادبیات در مقایسه با پارسال همسطح می باشد .

۳۹ درصد از دانش آموز های امسال درس عربی را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

پارسال نیز ۳۸ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس عربی نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس عربی در مقایسه با پارسال همسطح می باشد .

۳۱ درصد از دانش آموز های امسال درس اقتصاد را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

پارسال نیز ۳۰ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس اقتصاد نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس اقتصاد در مقایسه با پارسال همسطح می باشد .

کنکور هنر ۹۶

۷۷ درصد از دانش آموز های امسال درس درک عمومی هنر را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

پارسال نیز ۷۰ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس درک عمومی هنر نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس درک عمومی هنر در مقایسه با پارسال همسطح می باشد .

۷۴ درصد از دانش آموز های امسال درس معارف را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

در صورتی که پارسال ۳۲ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس معارف نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس معارف در مقایسه با پارسال دشوارتر است

۶۰ درصد از دانش آموز های امسال درس زبان انگلیسی را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

پارسال نیز ۵۳ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس زبان انگلیسی نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس زبان انگلیسی در مقایسه با پارسال همسطح می باشد .

۵۵ درصد از دانش آموز های امسال درس خلاقیت موسیقی را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

پارسال نیز ۶۴ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس خلاقیت موسیقی نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس خلاقیت موسیقی در مقایسه با پارسال همسطح می باشد .

۵۳ درصد از دانش آموز های امسال درس خواص مواد را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

در صورتی که پارسال ۷۳ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس خواص مواد نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس خواص مواد در مقایسه با پارسال ساده تر است

۵۰ درصد از دانش آموز های امسال درس خلاقیت نمایشی را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

پارسال نیز ۴۰ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس خلاقیت نمایشی نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس خلاقیت نمایشی در مقایسه با پارسال دشوارتر است

۴۶ درصد از دانش آموز های امسال درس درک عمومی ریاضی و فیزیک را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

در صورتی که پارسال ۲۹ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس درک عمومی ریاضی و فیزیک نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس درک عمومی ریاضی و فیزیک در مقایسه با پارسال دشوارتر است

۴۴ درصد از دانش آموز های امسال درس خلاقیت تصویری و تجسمی را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

پارسال نیز ۴۴ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس خلاقیت تصویری و تجسمی نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس خلاقیت تصویری و تجسمی در مقایسه با پارسال همسطح می باشد .

۳۸ درصد از دانش آموز های امسال درس عربی را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

پارسال نیز ۴۱ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس عربی نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس عربی در مقایسه با پارسال همسطح می باشد .

۳۷ درصد از دانش آموز های امسال درس ادبیات را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

پارسال نیز ۳۵ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس ادبیات نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس ادبیات در مقایسه با پارسال همسطح می باشد .

۳۷ درصد از دانش آموز های امسال درس ترسیم فنی را نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظار اعلام کرده اند

در صورتی که پارسال ۶۱ درصد از دانش آموزان کانون گفته بودند سوال های درس ترسیم فنی نسبتا دشوارتر یا دشوارتر از حد انتظارشان بوده است .

در نتیجه از نظر دانش آموزان سوال های امسال درس ترسیم فنی در مقایسه با پارسال ساده تر است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *