مقایسه بین ظرفیت های روزانه پذیرش دانشگاهها در رشته های ریاضی

مقایسه ظرفیت های روزانه پذیرش دانشگاهها در رشته های ریاضی در سال ۹۵ و ۹۶

ظرفیت دانشگاه های سراسری ۹۶

ظرفیت دانشگاه های سراسری در سال ۹۶

ظرفیت دانشگاه های دولتی سال ۹۶

ظرفیت رشته های ریاضی در کنکور ۹۶

ظرفیت رشته های ریاضی فیزیک

ظرفیت دانشگاه ها در سال ۹۶

ظرفیت دانشگاه های سراسری تهران

ظرفیت دانشگاه های سراسری رشته ریاضی

در ادامه مطلب مقایسه ظرفیت های روزانه دانشگاهها ویژه رشته های گروه ریاضی فیزیک در سال های ۹۵ و ۹۶ قرار داده شده است…

تغییرات ظرفیت دوره های روزانه در رشته ها و دانشگاه های پرطرفدار گروه ریاضی در کنکور ۹۶ نسبت به کنکور ۹۵

ردیف

نام رشته

نام دانشگاه

ظرفیت رشته سال ۹۵

ظرفیت رشته سال۹۶

۱

مهندسی برق

شریف

۱۵۰

۱۵۰

۲

مهندسی برق

تهران

۱۰۰

۱۰۰

۳

مهندسی برق

امیرکبیر

۱۲۰

۱۱۰

۴

مهندسی برق

علم و صنعت

۱۲۰

۱۲۰

۵

مهندسی برق

خواجه نصیر الدین طوسی

۱۲۰

۱۲۰

۶

مهندسی برق

شهید بهشتی

۶۰

۱۱۰ (عباسپور)

۷

مهندسی برق

صنعتی اصفهان

۱۷۰

۱۸۰

۸

مهندسی برق

شیراز

۸۰

۹۰

۹

مهندسی برق

فردوسی مشهد

۱۲۰

۱۰۰

۱۰

مهندسی برق

شهید چمران اهواز

۵۵

۴۵

۱۱

مهندسی برق

تبریز

۸۴

۸۴

ردیف

نام رشته

نام دانشگاه

ظرفیت رشته سال ۹۵

ظرفیت رشته سال۹۶

۱

مهندسی مکانیک

شریف

۹۰

۹۰

۲

مهندسی مکانیک

تهران

۱۲۰

۱۲۰

۳

مهندسی مکانیک

امیرکبیر

۱۰۵

۷۰

۴

مهندسی مکانیک

علم و صنعت

۹۵

۱۰۵

۵

مهندسی مکانیک

خواجه نصیر الدین طوسی

۱۱۰

۱۱۰

۶

مهندسی مکانیک

صنعتی اصفهان

۱۳۰

۱۴۰

۷

مهندسی مکانیک

شیراز

۷۰

۷۰

۸

مهندسی مکانیک

فردوسی مشهد

۸۵

۷۰

۹

مهندسی مکانیک

شهید چمران اهواز

۶۰

۶۵

۱۰

مهندسی مکانیک

تبریز

۷۵

۴۸

ردیف

نام رشته

نام دانشگاه

ظرفیت رشته سال ۹۵

ظرفیت رشته سال۹۶

۱

مهندسی عمران

شریف

۹۰

۷۵

۲

مهندسی عمران

تهران

۹۰

۹۰

۳

مهندسی عمران

امیرکبیر

۷۰

۶۵

۴

مهندسی عمران

علم و صنعت

۵۵

۶۰

۵

مهندسی عمران

خواجه نصیرالدین طوسی

۶۵

۶۵

۶

مهندسی عمران

صنعتی اصفهان

۸۰

۸۵

۷

مهندسی عمران

شیراز

۲۰

۲۰

۸

مهندسی عمران

فردوسی مشهد

۳۵

۳۰

۹

مهندسی عمران

شهید چمران اهواز

۴۰

۴۵

۱۰

مهندسی عمران

تبریز

۶۷

۷۸

ردیف

نام رشته

نام دانشگاه

ظرفیت رشته سال ۹۵

ظرفیت رشته سال۹۶

۱

مهندسی کامپیوتر

شریف

۶۰

۶۰

۲

مهندسی کامپیوتر

تهران

۶۰

۶۰

۳

مهندسی کامپیوتر

امیرکبیر

۸۵

۷۵

۴

مهندسی کامپیوتر

علم و صنعت

۵۵

۵۵

۵

مهندسی کامپیوتر

خواجه نصیرالدین طوسی

۵۰

۶۰

۶

مهندسی کامپیوتر

شهید بهشتی

۷۰

۷۰

۷

مهندسی کامپیوتر

صنعتی اصفهان

۱۰۰

۱۰۰

۸

مهندسی کامپیوتر

شیراز

۵۰

۵۰

۹

مهندسی کامپیوتر

فردوسی مشهد

۷۰

۷۰

۱۰

مهندسی کامپیوتر

شهید چمران اهواز

۴۵

۴۵

۱۱

مهندسی کامپیوتر

تبریز

۴۲

۴۲

ردیف

نام رشته

نام دانشگاه

ظرفیت رشته سال ۹۵

ظرفیت رشته سال۹۶

۱

مهندسی صنایع

صنعتی شریف

۷۰

۷۰

۲

مهندسی صنایع

تهران

۳۵

۳۰

۳

مهندسی صنایع

امیرکبیر

۶۵

۵۵

۴

مهندسی صنایع

علم و صنعت

۵۰

۶۰

۵

مهندسی صنایع

خواجه نصیرالدین طوسی

۴۰

۵۰

۶

مهندسی صنایع

صنعتی اصفهان

۷۰

۹۰

۷

مهندسی صنایع

شیراز

۸

مهندسی صنایع

فردوسی مشهد

۳۰

۳۰

۹

مهندسی صنایع

شهید چمران اهواز

۱۰

مهندسی صنایع

تبریز

۲۴

۲۴

ردیف

نام رشته

نام دانشگاه

ظرفیت رشته سال ۹۵

ظرفیت رشته سال ۹۶

۱

مهندسی شیمی

شریف

۱۰۰

۱۰۰

۲

مهندسی شیمی

تهران

۶۰

۶۵

۳

مهندسی شیمی

امیرکبیر

۶۰

۵۵

۴

مهندسی شیمی

علم و صنعت

۴۵

۵۵

۵

مهندسی شیمی

خواجه نصیر الدین طوسی

۶

مهندسی شیمی

شهید بهشتی

۷

مهندسی شیمی

صنعتی اصفهان

۱۰۰

۶۵

۸

مهندسی شیمی

شیراز

۳۵

۳۵

۹

مهندسی شیمی

فردوسی مشهد

۶۰

۴۰

۱۰

مهندسی شیمی

شهید چمران اهواز

۱۱

مهندسی شیمی

تبریز

۱۸

۲۷

ردیف

نام رشته

نام دانشگاه

ظرفیت رشته سال ۹۵

ظرفیت رشته سال ۹۶

۱

مهندسی هوافضا

شریف

۷۰

۷۵

۲

مهندسی هوافضا

تهران

۳

مهندسی هوافضا

امیرکبیر

۶۰

۵۰

۴

مهندسی هوافضا

علم و صنعت

۵

مهندسی هوافضا

خواجه نصیر الدین طوسی

۳۵

۴۰

۶

مهندسی هوافضا

شهید بهشتی

۲۰

۷

مهندسی هوافضا

صنعتی اصفهان

۸

مهندسی هوافضا

شیراز

۹

مهندسی هوافضا

فردوسی مشهد

۲۴

۲۴

۱۰

مهندسی هوافضا

شهید چمران اهواز

۱۱

مهندسی هوافضا

تبریز

ردیف

نام رشته

نام دانشگاه

ظرفیت رشته سال ۹۵

ظرفیت رشته سال ۹۶

۱

مهندسی معماری

شریف

۲

مهندسی معماری

تهران

۵۰

۵۰

۳

مهندسی معماری

امیرکبیر

۴

مهندسی معماری

علم و صنعت

۳۰

۳۴

۵

مهندسی معماری

خواجه نصیر الدین طوسی

۶

مهندسی معماری

شهید بهشتی

۲۰

۲۵

۷

مهندسی معماری

صنعتی اصفهان

۸

مهندسی معماری

شیراز

۲۵

۲۰

۹

مهندسی معماری

فردوسی مشهد

۲۵

۲۵

۱۰

مهندسی معماری

شهید چمران اهواز

۳۰

۳۵

۱۱

مهندسی معماری

تبریز

۱۸

۲۴

ردیف

نام رشته

نام دانشگاه

ظرفیت رشته سال ۹۵

ظرفیت رشته سال ۹۶

۱

مهندسی پزشکی

شریف

۲

مهندسی پزشکی

تهران

۲۰

۳

مهندسی پزشکی

امیرکبیر

۹۰

۹۰

۴

مهندسی پزشکی

علم و صنعت

۵

مهندسی پزشکی

خواجه نصیر الدین طوسی

۶

مهندسی پزشکی

شهید بهشتی

۷

مهندسی پزشکی

صنعتی اصفهان

۸

مهندسی پزشکی

شیراز

۹

مهندسی پزشکی

فردوسی مشهد

۱۰

مهندسی پزشکی

شهید چمران اهواز

۱۱

مهندسی پزشکی

تبریز

۲۱

ردیف

نام رشته

نام دانشگاه

ظرفیت رشته سال ۹۵

ظرفیت رشته سال ۹۶

۱

مهندسی مواد و متالورژی

شریف

۶۰

۶۵

۲

مهندسی مواد و متالورژی

تهران

۶۰

۶۰

۳

مهندسی مواد و متالورژی

امیرکبیر

۶۰

۵۰

۴

مهندسی مواد و متالورژی

علم و صنعت

۸۴

۸۴

۵

مهندسی مواد و متالورژی

خواجه نصیر الدین طوسی

۳۵

۳۵

۶

مهندسی مواد و متالورژی

شهید بهشتی

۷

مهندسی مواد و متالورژی

صنعتی اصفهان

۷۵

۸۰

۸

مهندسی مواد و متالورژی

شیراز

۴۰

۴۵

۹

مهندسی مواد و متالورژی

فردوسی مشهد

۵۵

۵۰

۱۰

مهندسی مواد و متالورژی

شهید چمران اهواز

۴۰

۴۵

۱۱

مهندسی مواد و متالورژی

تبریز

۴۲

۴۲

استخراج : سجاد کریمی – وحید راد 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *